Veelgestelde vragen

De zonneweide komt te liggen ten noorden van Berkelaar, tussen het Julianakanaal en de Maasbrachterweg, ten zuiden van nummer 97 Hoeve de Ruif.

De gemeente Echt-Susteren heeft een duidelijke duurzaamheidsvisie: energieneutraal in 2040. Dit betekent dat er binnen de gemeente niet meer energie verbruikt wordt, dan wat er groen geproduceerd wordt. Hiervoor is zowel zon- als windenergie nodig.

Om deze doelstelling te behalen heeft de gemeente uit een twintigtal aangemelde projecten, vijf projecten gekozen welke tot realisatie gebracht zullen worden in de aankomende jaren. Zonneweide Hoeve de Ruif is daar één van.

In dit proces heeft de gemeente dus in eerste instantie een faciliterende rol. Daarnaast zal het een regiserende rol uitvoeren in de planologische procedure, om een juiste en toepasselijke inpassing veilig te stellen. Als laatste zal er gestreefd worden naar een burgerparticipatiepercentage van 50% waarop de gemeente zal sturen. Al deze punten zullen door de gemeente getoetst worden in alle delen van het ontwikkelproces.

De mens, industrie, auto’s en vele andere bronnen vorme grote uitstoot bronnen van CO2 en andere broeikasgassen welke schadelijk zijn voor het milieu en de aarde doen opwarmen met grote gevaren voor mens en natuur. Een gezond leven is voor ons en de daarop volgende generaties van essentieel belang, daarvoor zal er binnen de gehele wereld een energietansitie plaats moeten vinden van vervuilende energiebronnen naar duurzame opties zoals zonne-energie.

De Nederlandse overheid wil in 2030 haar CO2 uitstoot met de helft verminderen t.o.v. 1990, én in 2050 zelfs CO2-neutraal zijn. Een lange weg te gaan van de huidige situatie. Voor 2023 is de ambitie uitgesproken om 16% van de totale energie duurzaam op te wekken. Met de huidige 4% loopt de gemeente Echt-Susteren nu achter op het landelijk gemiddelde

De totale energievraag van gemeente Echt-Susteren is 4,08 PetaJoule met een uitstoot van 309.000 ton CO2

Om een beeld te scheppen wat er nodig is om dit te compenseren:

  • · 4,1 miljoen zonnepanelen, 14 km2 grondoppervlak of 300.000 woningen met gemiddeld 14 panelen
  • · 170 windmolens van 3 MW
  • · 1700km2 bosoppervlakte (meer dan 16 maal gemeente Echt-Susteren)

Van het totaal aan duurzaam op te wekken energie is er 1,25 PJ toegekend aan een stimulering via zonne-energie.

Bron: DBV & Gemeente Echt-Susteren

In de energievisie en het beleidskader van gemeente Echt-Susteren is aangegeven dat er een potentieel aan duurzame opwekking is toegewezen middels zonnepanelen. Hiervoor is een totaal oppervlak nodig van 5 km2 aan zonnepanelen. Met 14 zonnepanelen per woning zijn hiervoor 107.000 woningen nodig. Het is duidelijk dat met de beschikbare daken van woningen en bedrijfsgebouwen binnen de gemeente deze oppervlakte bij lange na niet toereikend is.

Er wordt actief gestimuleerd op ontwikkeling door particulieren en bedrijven. Echter is het mobiliseren van woningeigenaren een lastig proces omdat er niet alleen de wil, maar ook de financiële middelen beschikbaar moeten zijn om een PV-installatie te kunnen financieren.

Het is dus geen kwestie van óf zonneweides óf zonnedaken, maar een juiste combinatie van beide.

Feiten en info over de energievisie en benodigde oppervlaktes aan zonnepanelen binnen de gemeente zijn te lezen in de energievisie van Echt-Susteren. Bekijk deze hier.

1 ha panelen is ca. 1 MWp en produceert ca. 900-950 MWh groene stroom per jaar; dit is voldoende voor ca. 250-300 huishoudens. Let op: een huishouden verbruikt naast stroom een factor 4x meer aardgas en ook nog benzine/diesel. Daarboven verbruiken alle bedrijven weer 2x zoveel energie als alle huishoudens samen.

Dit zonneveld zal voldoende stroom produceren voor ca. 1440 huishoudens.

1 ha zonnepanelen produceert 6-7 maal zoveel energie als 1 ha landbouwgewassen.

Afhankelijk van het ontwerp kan er voldoende afstand tot de grond en tussen de rijen met zonnepanelen worden geraliseerd waardoor verschillende gewassen of planten kunnen groeien. Met name bij het gebruik van schaduw minnende plantsoorten.

Onderwijsinstellingen en energiebedrijven zoals de Landbouwuniversiteit in Wageningen en Engie doen al onderzoek naar het combineren van zon-pv en het telen van gewassen. De opgewekte stroom kan ingezet worden voor speciale LED-verlichting onder de panelen of door middel van kassen. Per saldo neemt de opbrengst aan voedsel per ha dan toe.

Andere toepassingen zoals het laten grazen van schapen tussen de panelen en ter onderhoud van het terrein zijn opties naast de productie van wol en vlees.

Er zijn geen gevaren aan het vasthouden van een zonnepaneel. Doch is het niet verstandig om mensen vrij rond te laten lopen bij de panelen. Er bevinden zich hier kabels met hoge spanning. De gelijkspanning van een zonnepark is max 1.500 Volt. Net zoals in onze straten liggen de kabels van Enexis met een wisselspanning van 10.000 Volt ondergronds.

Zonneweides hebben geen bekende nadelige gevolgen zoals magnetische straling.

Een hekwerk is wenselijk om kinderen en grote dieren veilig te stellen van de hoge spanningen op de zonneweide. Ook is dit een vereiste van verzekeraars en dient het als vandalisme en diefstal preventie. Er wordt gestreefd om het hekwerk minder prominent in beeld te brengen middels begroeiing. Én een hekwerk te realiseren waardoor kleinere dieren door of onder het hek kunnen. Ideeën zijn welkom!

Op een zonneweide bevinden zich zonnepanelen, transformatoren en omvormers. De zonnepanelen zelf maken geen geluid. In deze zonneweide is de keuze gemaakt voor kleine geluidloze omvormers zoals deze ook gebruikt worden in huizen. In het midden van het park zullen twee transformatoren gepositioneerd worden welke een lichte brom geven op de momenten dat de panelen stroom produceren. In het donker (‘s nachts) is er dus geen geluid omdat er geen stroomproductie plaatsvindt. Geluidsanalyses van andere projecten van ons hebben aangetoond dat op 25 meter afstand er zo’n 40 tot 50 decibel aan geluid geproduceerd werd. Vergelijkbaar aan bijvoorbeeld het geluid dat uw koelkast maakt. Dat is vanaf de randen van het park dus niet hoorbaar.

Zonnepanelen zijn gemaakt om een zo groot mogelijke hoeveelheid licht te absorberen en om te zetten naar elektrische energie. Een zo laag mogelijke weerkaatsing is dus van cruciaal belang. Op de zonnepanelen zijn speciale coatings aangebracht welke de weerkaatsing van licht tegen gaan. Diffuus licht (geen bundel), wordt wel weerkaatst. Dit “extra” licht is verwaarloosbaar omdat er overdag al veel licht is én omdat woningen ver genoeg van de panelen af liggen. Het omheinen van de zonneweide speelt hier ook nog een rol.

Het effect op licht is ook afhankelijk van de positionering en oriëntatie van de panelen. Een zuid opstelling heeft een ander effect dan een oost-west opstelling, en ook de hellingshoek (tussen de 10 en 30 graden) geeft een verschil.

Modules zijn gemaakt van verschillende materialen en rusten op een constructie van staal of zijn bevestigd aan plastic ballastbakken. Het zonnepaneel zelf bestaat voor 90% uit glas en aluminium. Hierin zijn cellen verwerkt die licht omzetten naar stroom, welke worden gemaakt van silicium (gebakken zand).

Over het algemeen gaan zonnepanelen 25 jaar mee. Als de panelen niet meer functioneren of niet meer gebruikt wensen te worden, zullen deze door PV cycle ingenomen worden en gerecycled worden.

Meer over het circulaire process van het verwerken van zonnepanelen kunt u hier lezen.

Om het participeren mogelijk te maken voor belanghebbenden is er een samenwerking aangegaan met Energie Coöperatie ESE (Echt Susteren Energie). Zij zullen financiële participatie faciliteren. Op de website van ESE is ook te zien welke vormen van participatie mogelijk zijn voor dit project.

De kostprijs om 1 kWh groene stroom te produceren is hoger dan de marktprijs, die je krijgt als je de stroom verkoopt. Er is een subsidie nodig (15 jaar SDE+ of postcoderoosregeling) om dit gat te overbruggen, anders zou niemand investeren in groene stroom. Dit komt overigens, omdat in de marktprijs niet alle verborgen vervuilingskosten van fossiele energie zijn inbegrepen; de vervuilers van steenkolen en aardgas centrales hoeven niet te betalen voor de schade (klimaat, fijnstof) die zij veroorzaken!

De benodigde subsidie wordt steeds lager, omdat de kosten van zon (en wind) steeds verder dalen. Democratisch is besloten dat we deze subsidie belangrijk vinden voor de energietransitie en dat elke burger en bedrijf er aan meebetaalt via zijn energierekening.

Als je participeert, ontvang je indirect de (SDE++) subsidie, die het zonneveld krijgt en waarvoor jij belasting hebt betaalt, ook weer terug.

Door het plaatsen van zonnepanelen krijgt de bodem meer rust dan wanneer deze benut wordt voor landbouw. Schaduw minnende plantsoorten onder en tussen de panelen creëren

De plaatsing van de panelen geeft de bodem rust. Een kruidenrijk grasland met schaduw minnende soorten onder en tussen de panelen creëert een nieuw evenwicht in de bodem en een actief bodemleven. Er is veel ruimte tussen de rijen (150 tot 200 cm) waar planten kunnen groeien en bloeien (belangrijk voor insecten). Door de juiste soorten te gebruiken kan er zelfs extra koolstof (CO2) worden opgeslagen in de bodem.

Via de achterzijde en zijkanten van de panelen en de draaiende zon komt voldoende licht onder de panelen voor planten om te groeien en bloeien. De panelen geven de nodige bescherming tegen de steeds hetere zomers en felle zon (ook minder verdamping van kostbaar water). Tussen de panelen zitten open spleten waardoor de regen de bodem kan bereiken en ook het vanaf de panelen stromende water bereikt de bodem.

De gemeente geeft een tijdelijke vergunning voor maximaal 25 jaar. Als we over 25 jaar voldoende duurzame stroom op een andere wijze produceren, wordt de vergunning niet verlengd en het zonneveld geheel afgebroken en alles in oorspronkelijk staat terug gebracht. De extra natuur blijft wel bestaan. De grond kan direct weer als landbouwgrond worden gebruikt of de panelen kunnen vervangen worden.

Vragen uit de buurt

In dit geval zal er inderdaad een tijdelijke bestemmingsplanwijziging doorgevoerd moeten worden. Deze zal een specifieke toewijzing krijgen als zonneweide. Na de looptijd van dit project (25 jaar) zal er opnieuw bekeken worden of deze locatie als zonneweide blijft voortbestaan met vervanging van de panelen, of teruggebracht zal worden naar de originele staat, of een nieuwe bestemmingsplan procedure in gang zal worden gezet voor een andere toepassing.

Om de panelen schoon te houden zal er een periodieke schoonmaak en onderhoudsbeurt plaatsvinden. De opbrengst van de panelen is het best wanneer de zonnepanelen schoon zijn. Ander onderhoud zoals het maaien van het gras en het bijwerken van de hagen zijn ook belangrijk. In het geval van deze specifieke locatie kunnen ook schapen zorgen voor het onderhoud van het gras.

Dit is per project verschillend. De ruimte tussen de bovenkant van de ene rij en de onderkant van de andere rij is 3 meter. Ook is er een hoogte van 80 cm onder de panelen. Hiervoor geven wij bijvoorbeeld de schapen maar vooral ook licht de ruimte. De rijen staan namelijk een stuk verder uit elkaar dan normaal gesproken. Studies laten zien dat ook onder de panelen botanische begroeiing zich ontwikkeld en zo een ideale habitat creërt voor vlinders en insecten. Lees meer in dit onderzoek.

De zonnepanelen staan op een metalen frame dat 80 centimeter boven de grond uitkomt, de zonnepanelen zelf zijn 80 cm hoog waardoor de totale lengte van de constructie 190 cm hoog wordt. Hoogte van de haag zal ongeveer 2 meter zijn, zodat de zonnapanelen niet zichtbaar zijn vanaf ooghoogte.

Op dit moment zitten we in de eerste fase waarin het plan wordt gepresenteerd aan de omwonenden. De plannen zoals deze nu zijn gepresenteerd zijn nog concepten. Met behulp van feedback en input van omwonenden zullen de plannen en ontwerpen uiteindelijk een definitieve vorm krijgen. Om deze reden is het van belang dat u actief meedenkt aan de inpassingsmogelijkheden mocht dit voor u van belang zijn. Elke stap van ons proces wordt gemonitord en getoetst door de gemeente Echt-Susteren alsvorens wij enige stappen maken. Zo zijn er strikte regels die voorschrijven op welke momenten wat voorbereid moet zijn, ook wanneer er communicatie naar de bewoners plaatsvindt. Al onze communicatie is in lijn geweest met deze richtlijnen en zal ook zo blijven verlopen. Aan de start van dit initiatief was er nog geen gemeentelijk beleid in hoe de aanpak van zonnevelden er uit moest zien. Nadat de gemeente aan heeft gegeven hiervoor beleid te gaan maken hebben wij dit beleid dan afgewacht totdat er in april 2020 duidelijk werd dat verschillende projecten zich in konden schrijven. Uit de 19 ingeschreven projecten is Zonneweide Hoeve de Ruif één van de vijf geselecteerde projecten zoals dit eind zomer 2020 bekend is gemaakt. Hierna volgde veel voorbereidende werkzaamheden om tot een presenteerbaar en doordacht eerste concept plan te komen. Hiervoor is een nauwe samenwerking van kracht met de gemeente Echt-Susteren, de energiecoöperatie ESE en planbureau Pouderoyen-Tonnaer. Opvolgende gemeentelijke procedures zoals de bestemmingsplanwijziging en bouwvergunning lopen nog niet. Hiervoor zit het project en de mate van communicatie met de bewoners nog in een té vroeg stadium.

Voor het beantwoorden van deze vraag willen wij u informeren over bestaande rechten mbt dit onderwerp. Ondanks dat ligging en zicht een invloed kunnen hebben op de waarde van woningen, is er in Nederland geen recht op vrij uitzicht. Hiervoor kan dus ook geen compensatie beschikbaar gesteld worden. Wél kan men een beroep doen op planschade als gevolg van een bestemmingsplanwijziging. Vaak zijn er mispercepties over dit recht, maar dergelijke zaken sneuvelen eigenlijk altijd bij de Raad van State.

Als lokale ontwikkelaar en fanaat van het Limburgs landschap begrijpen wij dat zonneweides niet voor iedereen een esthetische toevoeging zal zijn. Daarom besteed NaGa Solar extra aandacht aan het creëren van juiste inpassingsmogelijkheden om het zicht op zonneweides aantrekkelijker te maken. In het geval van deze zonneweide wordt het bestemmingsplan aangepast. Planschadevergoeding kunt u aanvragen bij de gemeente, let op: hier zijn kosten aan verbonden welke u enkel terug ontvangt als de planschadevergoeding wordt toegewezen. Het proces gaat als volgt in zijn werk. De maximale mogelijkheden uit beide bestemmingsplannen worden met elkaar vergeleken. Dit kan dus betekenen dat ondanks er voorheen geen bewouwing op het land aanwezig was, maar dit wel mogelijk was binnen het bestemmingsplan, er dus uit wordt gegaan van een situatie waarin de maximale bebouwing of functietoewijzing er wel was. Die situatie zal worden vergeleken met de maximale bebouwing van het nieuwe bestemmingsplan. Aan de hand daarvan zal worden er bepaald of aan het nieuwe bestemmingsplan hinder ondervonden wordt en of deze een daling in waarde van het ontroerend goed als gevolg heeft. Als dat het geval is zal de waarde daling, min een eigen risico van 2% van de startwaarde, uitgekeerd worden. Bron: Eigenhuis & Rijksoverheid

In de energievisie en het beleidskader van gemeente Echt-Susteren wordt aangegeven dat er een potentieel aan duurzame opwekking is toegewezen middels zonnepanelen. Hiervoor is een totaal oppervlak nodig van 5 km2 aan zonnepanelen. Met 14 zonnepanelen per woning zijn hiervoor 107.000 woningen nodig. Het is duidelijk dat met de beschikbare daken van woningen en bedrijfsgebouwen binnen de gemeente deze oppervlakte bij lange na niet toereikend is.

Er wordt actief gestimuleerd op ontwikkeling door particulieren en bedrijven. Echter is het mobiliseren van woningeigenaren een lastig proces omdat er niet alleen de wil, maar ook de financiële middelen beschikbaar moeten zijn om een PV-installatie te kunnen financieren.

Het is dus geen kwestie van óf zonneweides óf zonnedaken, maar een juiste combinatie van beide.

Feiten en info over de energievisie en benodigde oppervlaktes aan zonnepanelen binnen de gemeente zijn te lezen in de energievisie van Echt-Susteren.

Dit kastje staat niet in verbinding met dit project. Voor zover bij ons bekend is dit een elektronische beveiliging voor het gasnetwerk.

De energie wordt verkocht aan een energieleverancier welke deze weer verkoopt aan de eindconsument. Hiervoor ontvangt de energieleverancier groencertificaten voor het inkopen van groene stroom. Deze zaken zijn administratief en spelen zich achter de schermen af. In werkelijkheid zal de stroom altijd zijn kortste weg zoeken op het net naar waar deze gevraagd wordt. Dat betekend dat de stroom dus altijd lokaal gebruikt zal worden. Er is hier geen sprake van energie opslag en en het via levering aan het net niet mogelijk om zelf te bepalen waar de stroom naartoe gaat. U als consument kiest er voor om groene stroom af te nemen, is dit bij dezelfde leverancier dan is de cirkel rond en heeft u dus direct recht op de een stukje groen opgewekte energie mogelijk afkomstig van dit park.

Op dit moment zitten we in de eerste fase waarin het plan wordt gepresenteerd aan de omwonenden. De plannen zoals deze nu zijn gepresenteerd zijn nog concepten. Met behulp van feedback en input van omwonenden zullen de plannen en ontwerpen uiteindelijk een definitieve vorm krijgen. Om deze reden is het van belang dat u actief meedenkt aan de inpassingsmogelijkheden mocht dit voor u van belang zijn. Elke stap van ons proces word gemonitord en getoetst door de gemeente Echt-Susteren alsvorens wij enige stappen maken. Zo zijn er strikte regels die voorschrijven op welke momenten wat voorbereid moet zijn, ook wanneer er communicatie naar de bewoners plaatsvindt. Al onze communicatie is in lijn geweest met deze richtlijnen en zal ook zo blijven verlopen. Aan de start van dit initiatief was er nog geen gemeentelijk beleid in hoe de aanpak van zonnevelden er uit moest zien. Nadat de gemeente aan heeft gegeven hiervoor beleid te gaan maken hebben wij dit afgewacht totdat er in april 2020 duidelijk werd dat verschillende projecten zich in konden schrijven. Uit de 19 ingeschreven projecten is zonneweide Hoeve de Ruif één van de vijf geselecteerde projecten zoals dit eind zomer 2020 bekend is gemaakt. Hierna volgden veel voorbereidende werkzaamheden om tot een presenteerbaar en doordacht eerste concept plan te komen. Hiervoor is een nauwe samenwerking van kracht met de gemeente Echt-Susteren, de energiecoöperatie ESE en planbureau Pouderoyen-Tonnaer. Opvolgende gemeentelijke procedures zoals de bestemmingsplanwijziging en bouwvergunning lopen nog niet. Hiervoor zit het project en de mate van communicatie met de bewoners nog in een té vroeg stadium.

Het gemeentelijk beleid stelt als definitie voor "omwonende" alle bewoners welke zich in een straal van 500 meter rondom het project bevinden. Dit zijn de bewoners aan de overkant van de Maasbrachterweg en een gedeelte van Berkelaar. We hebben gekozen in de aanpak om geheel berkelaar en andere delen persoonlijk toe te schrijven met de eerste inzichten over het project. Daarnaast is op wijdere schaal het project bekend gemaakt met contactgegevens voor personen wie meer informatie willen ontvangen over dit project. Persoonlijk contact zal verder verzorgd worden na bezoek van de webinar of opvolging na vragen die zijn gesteld. Ook dient dit als eerste kennismaking voor mogelijke participanten. De mogelijkheden hiervoor zullen worden aangeboden door Echt-Susteren Energie, met wie wij samen de doelstelling hebben een zo groot mogelijk gedeelte van dit project financieel onder te brengen bij de lokale bevolking.

Als lokale ontwikkelaar en fanaat van het Limburgs landschap begrijpen wij dat zonneweides niet voor ieder een esthetische toevoeging zijn. Daarom besteed NaGa Solar extra aandacht aan het creeeren van juiste inpassingsmogelijkheden om het zicht op zonneweides te verminderen. Om het uitzicht op natuur de behouden vanuit de meest kritische zichtlijnen is momenteel een voedselbos in de plannen verwerkt. Het voedselbos is in een bepaald formaat ingepast maar staat uiteraard nog open ter discussie. Het is nu zo ingepast, om het zicht op de zonneweide te beperken voor de huizen aan de Maasbrachterweg. Zo blijft men het zicht op een natuurrijke omgeving vanuit de woningen behouden. Verder hangt het formaat van het voedselbos ook af van de wil van de bewoners om een deel uit te maken van bijvoorbeeld het onderhoud en het gebruik. Als er te weinig animo is hiervoor dan zal het vergroten van het voedselbos de kwaliteit niet ten goede komen. De haag rondom het park zal zodanig geplant worden dat deze de zicht op de hoogte van de panelen wegneemt. Uiteraard zal wat tijd nodig zijn voor de haag om zich te ontwikkelen tot een geheel sluitende begroeing. Uiteindelijk gaat het behoud en welzijn van onze natuur en het Limburgse landschap ook gepaard met de energietransitie. Het drastisch terugbrengen van de uitstoot van vervuilende broeikasgassen zoals deze bij traditionele wijze van energieopwekking vrij komen, zal het welzijn van mens en natuur enkel ten goede komen.

In Nederland bestaan geen recht op vrij uitzicht buiten de erfgrenzen van het eigen perceel. Vaak zijn er mispercepties over dit recht, maar dergelijke zaken sneuvelen eigenlijk altijd bij de Raad van State .

De omgevingsvergunning die aan ons wordt verleend voor de zonneweide is 25 jaar geldig. Het zonneveld wordt dus voor 25 jaar geexploiteerd. Zodra deze periode verstreken is zijn wij als ontwikkelaar verplicht om de grond waar de zonneweide op stond, op te leveren in zijn originele staat. De extra natuur blijft wel bestaan. Als de panelen niet meer functioneren of men wenst er niet meer gebruik van te maken, dan kunnen deze door PV cycle ingenomen en gerecycled worden. Er kan weer gebruik worden gemaakt van de landbouwgrond maar men kan ook de keuze maken voor het vervangen van de panelen en het verlengen van de vergunning.

Voor het onderhoud van het groen is de mogelijkheid grazende schapen in te zetten om het gras kort te houden. Anders zal er een aantal keer per jaar maai en snoeiwerkzaamheden plaatsvinden op het terrein. Gemiddeld zullen de panelen éénmaal per jaar schoongemaakt worden, enkel is dit wel afhankelijk van de locatie en luchtkwaliteit.

Momenteel is er nog geen locatie voor de oplaadstations ingepast. Dit is een mogelijkheid maar is ook afhankelijk van wandel en fietsroutes. Een passende locatie hiervoor kan besproken worden. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de bestaande verkeerssituaties om onveiligheden te voorkomen. Buiten het verkeer van personen zal aan eventuele oplaadstations geen hinder ondervonden worden, deze maken namelijk geen geluid of dergelijke.

Het voedselbos is momenteel in een bepaald formaat ingepast maar staat uiteraard nog open ter discussie. Het is nu zo ingepast, om het zicht op de zonneweide te beperken voor de huizen aan de Maasbrachterweg. Zo blijft men het zicht op een natuurrijke omgeving vanuit de woningen behouden. Verder hangt het formaat van het voedselbos ook af van de wil van de bewoners om een deel uit te maken van bijvoorbeeld het onderhoud en het gebruik. Als er te weinig animo is hiervoor dan zal het vergroten van het voedselbos de kwaliteit niet ten goede komen. Ook zal de grootte van het voedselbos in beleving stuk groter zijn aangezien u hier doorheen kunt lopen en de omgeving beleeft. Dat is op de rest van de zonneweide natuurlijk niet het geval aangezien dit niet toegankelijk is.

Het pad staat momenteel gepland langs de zuidzijde van het perceel. Om hinder te voorkomen staat in het eerste concept plan een breed pad met aan de buitenzijde een haag om zicht tegen te gaan. Een wandelpad zoals deze zal niet tot nauwelijks geluidsoverlast veroorzaken. Ook is voor deze locatie gekozen omdat hier geen direct aangrenzende woning langs het pad staat. Tussen de volgende bebouwing en het pad zijn namelijk nog meters onbebouwde ruimte.

Het ontwerp van het park is zodanig geoptimaliseerd dat wanneer er schaduw valt op bepaalde panelen, dit dan geen effect heeft op de opbrengst van rest van de panelen.

Het is van uiterst belang dat zo veel mogelijk licht in het paneel terecht komt. Hoe meer weerkaatsing hoe minder energieopbrengst. Het is in dit geval dus in beide ons belang dat het gereflecteerde licht zo veel mogelijk beperkt wordt.

In dit specifieke project is ervoor gekozen om de panelen in een zuid opstelling te plaatsen. Dit betekent dat deze in richting van de dichtstbijzijnde huizen af staan. Als er weerkaatsing op zou treden zullen de omwonenden daar dus geen hinder aan ondervinden. Daarnaast zal de haag dusdanig hoog zijn dat dit rondom de zonneweide ook geen hinder veroorzaakt.

Afhankelijk van de zonnepanelen die gebruikt worden, zijn deze voorzien van coating welke ervoor zorgt dat de weerkaatsing van licht zich met namen binnen het paneel af speelt. Dit voorkomt weerkaatsing aan de buitenkant, zo gaat zo min mogelijk licht verloren en ondervinden vogels, vliegtuigen en mensen rondom de zonneweide hier beperkt hinder aan. Ook de hagen zullen voorkomen dat er schitteringen de huizen in komen.

Het gelijkspannings gedeelte heeft geen magnetisch veld, dat is natuurkundig onmogelijk. Magnetische velden ontstaan enkel waar sprake is van wisselspanning. Dit is het geval bij de omvormers. Het magnetisch veld hiervan is, om het voor u in perspectief te zetten, vele malen minder dan een magnetron. Bij een magnetron of inductieplaat dient energie/warmte vrij te komen. Dit is bij een transformator juist niet de bedoeling, alle energie dient binnen de transformator te blijven. Verder hebben de aanwezigheid van hoogspanningskabels en weersomstandigheden zoals onweer geen invloed hierop.

Er zijn geen restricties tot het plaatsen van een zonneweide onder hoogspanningsmasten. Een radius rondom de op de grond geplaatste mast zelf is wel van toepassing. Hiermee houden wij rekening in het ontwerp. Juist de aanwezigheid van de stroomkabels is een rede om juist deze grond te gebruiken in vergelijk met andere locaties.

Regels die wel gelden onder hoogspanningsmasten zijn de werk- en bouwhoogte, en de bereikbaarheid van Tennet (energie transmissiebedrijf). Voor elke locatie verschilt dit aangezien de hoogte van de kabels en de boog waarin deze hangen kan verschillen.

Zonneparken onder hoogspanningskabels komen op andere plekken ook voor zoals het project Scaldia in Vlissingen.